- تلفن:‌ ۸۸۲۰۱۷۱۰ ، ۸۸۲۰۱۸۳۰ ---- نمابر: ۸۸۲۰۱۸۴۳ ---- -info@ariazob.com